Sieu Thi Dien May Cong Nghiep 11 (1)
Sieu Thi Dien May Cong Nghiep 4 (1)
Sieu Thi Dien May Cong Nghiep 3 (1)
Sieu Thi Dien May Cong Nghiep 9 (1)
Sieu Thi Dien May Cong Nghiep 5 (1)
Dùng điện
578.570.000 694.281.000 
Lồng treo
712.000.000 
85.500.000 98.250.000 
42.500.000 45.750.000 
Dùng điện
62.610.000 75.130.000 
9.000.000 999.000.000 
39.000.000 42.750.000 
-33%
6 khay
197.200.000 
126.000.000 140.250.000 
-8%
Lồng treo
395.000.000 
40.500.000 46.200.000 
Màn hình Analog
Dùng gas
76.300.000 91.565.000 
Dùng điện
578.570.000 694.281.000 
42.500.000 45.750.000 
40.500.000 46.200.000 
Lồng treo
712.000.000 
Màn hình Analog
Dùng gas
76.300.000 91.565.000 
39.000.000 42.750.000 
-33%
6 khay
197.200.000 
Dùng điện
62.610.000 75.130.000 
126.000.000 140.250.000 
9.000.000 999.000.000 
-8%
Lồng treo
395.000.000 
85.500.000 98.250.000 
Lồng treo
1.327.680.000 
-33%
Lồng cứng
85.040.000 
-33%
Lồng treo
100.733.000 
Lồng treo
Lồng treo
288.370.000 
-33%
Lồng treo
117.760.000 
-33%
-33%
Lồng cứng
83.840.000 
Lồng treo
820.000.000 
Lồng treo
-33%
Lồng cứng
63.233.000 
-33%
Lồng treo
370.000.000 
Lồng treo
-33%
Lồng cứng
68.722.000 
-33%
Lồng treo
161.840.000 
-33%
Lồng treo
403.953.000 
-15%
Lồng cứng
79.800.000 
-33%