Sieu Thi Dien May Cong Nghiep 11 (1)
Sieu Thi Dien May Cong Nghiep 4 (1)
Sieu Thi Dien May Cong Nghiep 3 (1)
Sieu Thi Dien May Cong Nghiep 9 (1)
Sieu Thi Dien May Cong Nghiep 5 (1)
Dùng gas
Màn hình Analog
76.300.000 91.565.000 
42.500.000 45.750.000 
85.500.000 98.250.000 
-8%
Lồng treo
395.000.000 
9.000.000 999.000.000 
Dùng điện
578.570.000 694.281.000 
39.000.000 42.750.000 
-33%
6 khay
197.200.000 
126.000.000 140.250.000 
Dùng điện
62.610.000 75.130.000 
40.500.000 46.200.000 
Lồng treo
712.000.000 
85.500.000 98.250.000 
Dùng điện
62.610.000 75.130.000 
39.000.000 42.750.000 
42.500.000 45.750.000 
Lồng treo
712.000.000 
Dùng gas
Màn hình Analog
76.300.000 91.565.000 
Dùng điện
578.570.000 694.281.000 
126.000.000 140.250.000 
-8%
Lồng treo
395.000.000 
40.500.000 46.200.000 
9.000.000 999.000.000 
-33%
6 khay
197.200.000 
-33%
Lồng treo
161.840.000 
-33%
Lồng cứng
76.960.000 
-33%
Lồng cứng
98.983.000 
-33%
Lồng treo
106.430.000 
-33%
Lồng cứng
128.560.000 
-33%
Lồng treo
251.288.000 
Lồng treo
-8%
Lồng treo
395.000.000 
-33%
Lồng treo
135.680.000 
-33%
Lồng treo
190.833.000 
-33%
Lồng cứng
52.300.000 
Lồng treo
Lồng treo
555.000.000 
-33%
Lồng treo
130.682.000 
-33%
Lồng treo
117.760.000